home company profile services partners contacts

Ана Йорданова

Професионалист с богат опит в сферата на счетоводството , готoв да обърне внимание на всяко Ваше запитване и да реши  всеки Ваш проблем.

 

Счетоводство

Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;
Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
Обработка и осчетоводяване на първичните документи
Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици (при взаимна договорка)
Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
Отчитане на материалните запаси;
Следене на складова наличност;
Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
Съставяне на годишни счетоводни отчети;

 

Личен състав и ТРЗ

Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;
Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;
Създаване на платежни нареждания за задълженията  към бюджета;

Годишно приключване

Съставяне на годишен финансов отчет  с всички необходими приложения;
Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;
Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;
Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели - НАП, НСИ, Търговски регистър и др.

   

Еднократни услуги


Изготвяне на договори за покупко-продажба;

Изготвяне на годишни  данъчни декларации на физически лица
 

Приемане на необходимите счетоводни документи от Вашия офис;
Изготвяне на предварителен доклад за ДДС разчетите за всеки месец .
Изчисляване на работните заплати за персонала до определеното от Вас число на месеца;

 

 
 
Начало | Услуги | Връзки | Контакти Copyright © m-soft-bg.com